top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid:

Met deze website probeer ik jou zo goed mogelijk te informeren over verschillende aspecten rondom acupunctuur, consulten en/of behandelingen. Echter de inhoud is van algemene aard. Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor jouw eigen situatie. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het ondergaan van consulten en/of behandelingen, dit valt volledig onder het eigen risico van de klant. Mijn diensten zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Intellectuele eigendom:

De inhoud van de website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving en domeinnamen zijn het eigendom van Acupunctuur Parkstad. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als eigenaar van de website aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie of links op deze website. Ik streef ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. Zie je een onjuistheid of mis je informatie dan stel ik het op prijs daarover geïnformeerd te worden. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Michel Essers.

Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 

Ik, Michel Essers van Acupunctuur Parkstad, respecteer uw privacy en handel in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Ik ga dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruik deze alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. De privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die ik verzamel en verwerk van (potentiële) cliënten, relaties en/of gebruikers van de website en andere diensten.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

  • In mijn praktijk alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens.


Daarnaast heb ik, als uw behandelend acupuncturist, een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

bottom of page